advertisement

Article:
  Getting the Most Out of XMMS
Subject:   لینوکس برای همه - آموزØ
Date:   2004-05-01 20:51:52
From:   Trackback from http://weblog.techopedia.net/archives/000472.html anonymous2
وقتی می گوییم لینوکس می تواند برای تمامی افراد مورد استفاده قرار بگیرد منظور از همه همگی می باشند.احتمالا در بازار کتاب های رنگ و وارنگی را در زمینه آموزش اینترنت و ویندوز دیده اید.یک کتاب پر از شکل که...