IBM patent plan royalty-free

by Sam Ruby

Update to IBM patents threaten ebXML via CNet: IBM patent plan royalty-free